NOTĂ DE INFORMARE

 PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PRIN MIJLOACE DE SUPRAVEGHERE VIDEO

 

  1. Scopul prelucrării prin mijloace video

            S.C. INSTAL GRUP S.R.L. prelucrează date cu caracter personal, respectiv imaginea, prin intermediul sistemului video în scopul monitorizării accesului persoanelor, al asigurării securității spațiilor și bunurilor, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediul societății.

            Întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal (imaginea) prin intermediul mijloacelor de supraveghere video are un caracter obligatoriu, refuzul persoanei de a furniza datele respective  determină  anularea accesului acesteia în sediul S.C. INSTAL GRUP S.R.L.

     2. Condiții de legitimitate

            Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, se realizează  în conformitate cu prevederile legale în domeniu:

            - Regulamentul(UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD);

            - Legea nr.190/2018 - privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

            - Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

            - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin HG nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare;

  1. Zonele monitorizate

            Amplasarea camerelor de supraveghere a fost realizată în conformitate cu legislația în vigoare.

            Nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată (birouri în care publicul nu are acces, toalete și alte locații similare). În mod excepțional, în cazul unor necesități în materie de securitate justificate în mod corespunzător, se pot instala camere în birourile în care angajații își desfășoară activitatea.

            Se supraveghează prin mijloace video:

            - zonele de acces și spațiile destinate publicului;

            - zonele de acces în incinta sediului S.C. INSTAL GRUP S.R.L.

  1. Transparență și informare

            S.C. INSTAL GRUP S.R.L. furnizează persoanelor care intră în zona supravegheată  video informaţiile prevăzute de art. 13 din Regulamentul general privind protecția datelor.

            În acest sens,  informaţiile prevăzute la art. 13 din RGPD, având alăturată pictograma aferentă, sunt aduse la cunoştinţa persoanelor vizate în mod clar şi permanent, prin intermediul unui afiş ″Notă de informare″ postat în locurile monitorizate, poziţionat la o distanţă rezonabilă de locul unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel încât să poată fi văzut de orice persoană.

  1.  Protejarea vieții private și securitatea informațiilor

            Pentru a proteja securitatea sistemului video și pentru a spori gradul de protecție a vieții, au fost introduse următoarele măsuri tehnice și organizatorice:

            - limitarea timpului de stocare a materialului filmat, în conformitate cu cerințele de securitate;

            - mediile de stocare (înregistratoare video digitale) se află în spații securizate, protejate de măsuri de securitate fizică;

            - toți utilizatorii cu drept de acces au semnat fișa de post prin care se obligă să respecte prevederile legale în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;

            - dreptul de acces se acordă utilizatorilor doar pentru acele resurse care sunt strict necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

            - persoana care are dreptul de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor, conform procedurii de acces la bazele de date, este administratorul de sistem, desemnat în acest sens de operator;

            - administratorul/responsabilul de sistem de securitate fizică desemnat în acest sens ține în permanență o listă actualizată a tuturor persoanelor care au drept de acces la sistemul de supraveghere video, cu specificarea tipului de acces;

                        Totodată, s-a avut în vedere prevenirea unei prelucrări ilegale de date cu caracter personal sau  accesul neautorizat la datele respective.

  1. Accesul la datele cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video

            Accesul la imaginile video înregistrate și transmise în direct sunt limitate la un număr redus de persoane (angajați ai instituției) care pot fi identificate în mod clar și este determinat prin atribuțiile specificate în fișa postului (în ce scop și ce tip de acces).

            Accesul la materialul filmat și/sau la arhitectura tehnică a sistemului video este limitat la un număr redus de persoane care pot fi identificate în mod clar și este determinat prin atribuțiile specificate în fișa postului (în ce scop și ce tip de acces).

            S.C. INSTAL GRUP S.R.L. impune limite în privința persoanelor care au dreptul să copieze, să descarce, să șteargă sau să modifice orice material filmat.

            Numai administratorul societatii are drept de acces la înregistrările video și organele de cercetare judiciară în cazul constatării unor abateri de natură penală.

            Sistemul de supraveghere video nu este utilizat pentru verificarea prezenței la program sau evaluarea performanței la locul de muncă.

  1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video

            Informațiile înregistrate prin sistemele de supraveghere video sunt destinate utilizării de către S.C. INSTAL GRUP S.R.L. în scopul monitorizării accesului persoanelor în instituție, al asigurării securității spațiilor și bunurilor instituției, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediul instituției și sunt puse la dispoziția organelor judiciare și a altor instituții abilitate de lege să solicite aceste informații, la cererea expresă a acestora.

            Orice activitate de transfer și dezvăluire a datelor personale către terți va fi documentată și supusă unei evaluări riguroase privind necesitatea comunicării și compatibilitatea dintre scopul în care se face comunicarea și scopul în care aceste date au fost colectate inițial pentru prelucrare (de securitate și control acces).

            Imaginile înregistrate prin intermediul sistemului de supraveghere video instalat în incinta sediului S.C. INSTAL GRUP S.R.L. pot fi puse la dispoziția organelor judiciare, la cererea expresă a acestora.

            Datele dumneavoastră cu caracter personal, prelucrate prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video NU vor fi transferate în străinătate.

  1. Durata de stocare

            Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depășește 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

            La expirarea perioadei de stocare datele se șterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate.

            În cazul producerii unui incident de securitate, precum și în cazuri temeinic justificate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăși limitele normale în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate.

  1. Drepturile persoanei vizate

            S.C. INSTAL GRUP S.R.L. garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

            Toate persoanele implicate în activitatea de supraveghere video și cele responsabile de administrarea imaginilor filmate vor respecta procedura de acces la date cu caracter personal.

            Informarea persoanelor vizate se realizează în mod clar și permanent prin intermediul unui semn adecvat, cu vizibilitate suficientă și localizat în zona supravegheată, astfel încât să semnaleze existența camerelor de supraveghere și pentru a comunica informațiile esențiale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

            În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizată are următoarele drepturi:

            - dreptul de acces (conform art.15 din Regulamentul(UE) nr.679/2016);

            - dreptul la rectificare (conform art.16 din Regulamentul(UE) nr.679/2016);;

            - dreptul la ștergerea datelor - ″dreptul de a fi uitat″ - (conform art.17 din Regulamentul(UE) nr.679/2016);

            - dreptul la restricționarea prelucrării (conform art.18 din Regulamentul(UE) nr.679/2016);

            - dreptul la portabilitatea datelor (conform art.20 din Regulamentul(UE) nr.679/2016);

            - dreptul la opoziție (conform art.21 din Regulamentul(UE) nr.679/2016);

            - dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri (conform art.22 din Regulamentul(UE) nr.679/2016);

           

            Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus persoana vizată trebuie să transmită a cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată  la adresa:

             Adresa: S.C. INSTAL GRUP S.R.L., strada Unirii, nr.2B

             e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

             tel: 0249.411.303

            sau poate depune cererea personal la sediul S.C. INSTAL GRUP S.R.L., strada Unirii, nr.2B, Slatina.

            De asemenea, potrivit Regulamentului(UE) nr.679/2016, persoana vizată are dreptul de a depune plângere (art. 77) la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector1, București, cod poștal 0103336,

 e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    sau de a se adresa justiției (art. 79).